CITIES AND REGIONS OF THE SELEUKID EMPIRE

Gate Towers of Perge in Pamphylia

TABLE OF CONTENTS

Thrace
1. Lysimacheia
2. Kabyle

Ionia
2. Magnesia-on-the-Maiandros
3. Ephesos
4. Miletos

Lydia
1. Sardeis

Pamphylia
1. Termessos
2. Sillyon
3. Selge
4. Perge
5. Side

Kilikia/Northern Syria
1. Jebel Khalid on the Euphrates

Syria Seleukis
2. Antioch-on-the-Orontes
3. Seleukeia-in-Pieria
4. Laodikeia-by-the-Sea
5. Apameia

Phoenicia
1. Arados

Koile Syria
1. Ake-Ptolemais

Babylonia
1. Babylon
2. Seleukeia-on-the-Tigris

Elymais